فهرست ديپلماتيك چیست؟


فهرست ديپلماتيك چیست؟

فهرست ديپلماتيك چیست؟

نگارنده: محمد علی معصومی

فهرست ديپلماتيك، كتابچه‌اي است كه بطور معمول هر سال توسط بخش تشريفات وزارت خارجه هر كشور تنظيم و چاپ مي‌شود. در اين فهرست معمولاً اطلاعات ذيل گنجانيده مي شود.
۱٫ فهرست اعياد رسمي و ايام تعطيل كشور پذيرنده.
۲٫ فهرست روزهاي ملي نمايندگي ها مقيم و سازمان هاي بين‌المللي.
۳٫ فهرست تقدم رؤسا نمايندگي ها به ترتيب تقديم استوارنامه.
۴٫ عنوان كامل مأموريت‌هاي ديپلماتيك، آدرس نمايندگي و نشاني محل اقامت سفير و ساير اماكن متعلق به نمايندگي مانند وابستگي نظامي، بازرگاني، فرهنگي و غيره.
۵٫ فهرست اسامي هر يك از نمايندگي ها مقيم با ذكر ریيس و اعضاء نمايندگي بر حسب تقدم و قيد متأهل و يا مجرد بودن ریيس و اعضاء نمايندگي.
۶٫ در صورت عدم حضور ریيس نمايندگي عنوان وي خالي نگهداشته مي شود در صورتي كه وزارت خارجه محل امكانات تهيه اين فهرست را نداشته باشد اين اقدام وسيله مقدم السفراء انجام و هزينه آن از مأموريت‌هاي ديپلماتيك مقيم دريافت مي‌شود.
ملاحظات:
– فهرست ديپلماتيك منبع موثقي براي دست يافتن به اطلاعات اوليه در خصوص هيأت‌هاي ديپلماتيك مقيم مي باشد.
– اسامي و نشاني هاي مندرج در آن مورد استفاده مكرر مي‌باشد و در وزارت خارجه و نمايندگي ها در مكاتبات و ارسال دعوت نامه ها و ايجاد ارتباطات مورد استفاده مي‌باشد.
– در اداره كل تشريفات و در كليه نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج مي‌بايست ترتيبات منظمي براي به روز نگاه داشتن اين فهرست انديشيده شود.
-نمايندگي‌ها به طور منظم فهرست تغييرات ریيس و اعضاء نمايندگي را به وزارت خارجه محل و نمايندگي‌ها اعلام مي‌نمايند و ضرورت دارد اين اطلاعات بلافاصله در فهرست منشي ریيس نمايندگي منظور و فهرست موجود اصلاح گردد.
– با توسعه كاربرد كامپيوتر،اين اطلاعات در پایگاه اینترنتی وزارت خارجه محل موجود مي‌باشد ضمن اين كه معمولاً چند نسخه از فهرست مذكور بعلاوه يك عدد سی دینيز در اختيار نمايندگي ها قرار مي‌گيرد و با نصب اين سی دی بر روي كامپيوتر نمايندگي مي‌توان اطلاعات جديد را در آن وارد نمود.
– در هر حال فهرست ديپلماتيك تنها منبع كسب اطلاعات در خصوص نشاني، شماره تلفن و فاكس و اسامي اعضاء هيأت‌هاي ديپلماتيك و سازمان هاي بين‌المللی مقيم يك كشور مي‌باشد.
– در بسياري از كشورها فهرست نشاني ها، و اسامي هيأت‌هاي كنسولي نيز در بخشي از اين فهرست آورده مي شود و در بعضي از كشورها هيأت‌هاي كنسولي داراي فهرست جداگانه‌اي هستند.

دیدگاه خود را بنویسید