قوانين طلايي روابط عمومي


قوانين طلايي روابط عمومي

قوانين طلايي روابط عمومي
هوشمند سفیدی

اکثر علوم کاربردی برای خود قواعد و قوانین معینیدارند که باید استخراج شده و بر کاربرد آنها تأکید شود.
روابط عمومی نیز به عنوان یک علم کاربردی، قواعدو قوانین خاص خود را دارد. در این مقاله ۲۰ قانون موثر و تاثیرگذار مورد توجه قرار گرفته است که بی تردید هر از یک از آنهامی تواند مبین راهبردها و رویکردهای اساسی در این حرفه باشد.
در زیر ۲۰ قانون طلایی روابط عمومی را ملاحظه میکنید:
۱- قانون مخاطب (مخاطب خود را بشناسید)
۲- قانون بحران (براي مواجهه با بحران آماده باشید)
۳- قانون مراقبت (از رفتار مديران مراقبت کنید)
۴- قانون برنامه (براساس برنامه عمل كنید)
۵- قانون حضور (در همه جا حضور یابید)
۶ – قانون تماس (با گروه هاي اجتماعی مرتبط تماس مستقیم برقرار کنید)
۷- قانون وفاداري (به مدیریت و مخاطبان سازمان وفادار بمانید)
۸- قانون گفتمان (سطوح گفت و گو را همواره گسترش دهید)
۹- قانون اخلاق (اخلاق، سرلوحه عمل قرار دهید)
۱۰- قانون تحقيق (آغاز و پايان فعاليت خود راتحقیق استوار کنید)
۱۱- قانون تفاهم (برای ایجاد و توسعه همکاری، به مخاطبان خود به هم فهمی برسید)
۱۲- قانون شكل (فرم و شکل مناسب را فراموش نکنید)
۱۳- قانون محتوا (محتوا را فدای فرم نکنید)
۱۴- قانون شنيدن (آماده شنیدن باشید)
۱۵- قانون تصوير (با ایجاد تصوير مثبت، خط شكن عمليات ارتباطي باشید)
۱۶- قانون خدمت (به همه خدمت کنید)هيچ مخاطبي از خدمات روابط عمومي محروم نمي شود.
۱۷- قانون احسان (به همگان نيكي کنید)
۱۸- قانون شهرت (حضور محروفیت را گسترش دهید)
۱۹- قانون محبوبيت (همواره محبوب تر شوید)
۲۰- قانون خلاقیت (به تازه گردانی فکر کنید و نو شوید)

http://www.sefidi.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=64:1389-02-22-12-24-42&catid=38:1389-02-15-04-23-10&Itemid=75

دیدگاه خود را بنویسید