مدیریت مسئولیت اجتماعی شاه کلید ارتباطات مثبت برون سازمانی است

 

مدیریت مسئولیت اجتماعی شاه کلید ارتباطات مثبت برون سازمانی است

 

مدیریت مسئولیت اجتماعی رویکرد نوین روابط عمومی صنعتی و شاه کلید ارتباطات مثبت برون سازمانی است.

دکتر احمد یحیایی ایله ای در هشتمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت گفت: سازمان مثبت و روابط عمومی مثبت با ارتباطات مثبت درون سازمانی آغاز می شود و اگر قرار است سازمانی مورد اعتبار و اعتماد مردم و مشتریان باشد بایستی ابتدا روابط و ارتباطات درون سازمانی را توسعه بخشید.

وی با بیان اینکه مشکل روابط عمومی ایران ابزار و امکانات نیست بلکه رویکرد سلطه بخش و استفاده ابزاری از روابط عمومی است و اگر قرار است بهبودی در روابط سازمانی ایجاد و انجام شود ابتدا بایستی رویکرد اخلاقی و توسعه بخش مورد توجه و تاکید قرار گیرد.

مدرس و مشاور روابط عمومی در هشتمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت با ارایه مقاله ای با عنوان الگوی کاربردی مدیریت مثبت ارتباطات سازمانی اشاره کرد: ارتقای تصویر سازمانی و مدیریت خوشنامی وظیفه اصلی روابط عمومی هاست و لازم است اعتقاد راسخ به مردمداری در درون روابط عمومی وجود داشته باشد و روابط عمومی مردمداری را در درون سازمان ترویج کند.

دکتر یحیایی ایله ای اظهار داشت: الگوی مدیریت ارتباطات مثبت برون سازمانی در چهار مرحله: تعیین اهداف مثبت ارتباطی، تبیین ارزشهای مثبت ارتباطی، استقرار و پیگیری استراتزیهای ارتباطی مثبت و استقرار مسئولیت اجتماعی سازمان به عنوان رفتار ارتباطی مثبت شکل می گیرد.

وی بیان کرد: روابط عمومی ها بایستی برای ارتباطات مثبت برون سازمانی به استراتژیهای: انتشار اطلاعات امید بخش، انتشار اخبار توسعه بخش، رواج شفافیت و صداقت، ترویج مردمداری، احترام همه کسی، شنیدن صدای مخالف و ترویج انتقادپذیری پایبند باشند.

 

***

دیدگاه خود را بنویسید