مهمترین اصل ارتباطات انسانی

مهمترین اصل ارتباطات انسانی

احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

شاید یکی از سخنان غیرقابل پذیرش این باشد که: برای ارتباطات انسانی قوانینی مشخص وجود دارد. اما واقعیت این است که هرچند نمی توان از اصولی مطلق در روابط با دیگران دفاع کرد ولی این واقعیت نیز وجود دارد که اکثریت مطلق انسان ها تحت تاثیر عواملی مشترک، پاسخ هایی مشابه می دهند.

– همه انسان ها به دشمنی و ابراز دشمنی پاسخی مثبت نمی دهند.

– همه آدم ها از مهربانی و محبت و احترام لذت می برند و…

و تمامی این اشتراکات و همسویی ها در نتیجه قوانین زیر شکل می گیرد که ما از آنها به عنوان قوانین طلا یی ارتباطات انسانی نام می بریم.

● قانون اول: اطلا عات مقدمه برقراری ارتباطات است.

– به این معنا که هرچقدر افراد درباره یکدیگر اطلا عات بیشتری داشته باشند احتمال برقراری ارتباط در بین آنان بیشتر می شود یعنی کسانی که بیشتر درباره هم اطلا عات دارند راحت تر ارتباط برقرار می کنند تا کسانی که شناختی از همدیگر ندارند.

● قانون دوم: ارتباطات منجر به خلق اعتماد می شود.

– وقتی ارتباطات بین افراد گسترش می یابد بیشتر همدیگر را می شناسند و نسبت به داشته ها و نداشته ها و اخلا قیات یکدیگر با اعتماد بیشتر و تردید کمتری درباره یکدیگر قضاوت می کنند.

● قانون سوم: اعتماد به مشارکت می انجامد.

– اعتماد به دیگران سرچشمه مشارکت و همکاری با دیگران است یعنی وقتی ما نمی توانیم به کسی اعتماد کنیم حتی درسخن گفتن با او مشارکت نمی کنیم لذا میزان اعتماد به دیگران با میزان مشارکت و همکاری با آنان رابطه ای مستقیم دارد.

این قوانین مهمترین اصل ارتباطات انسانی را به ما معرفی می کند. اصلی که به ما می گوید اطلا عات مقدمه ارتباطات و ارتباطات زمینه ساز اعتماد و اعتماد بستر مشارکت است.

دیدگاه خود را بنویسید