دوره آموزشي مهارتهاي ارتباطي ويژه كاركنان هتل

دوره آموزشي مهارتهاي ارتباطي ويژه كاركنان هتل هاي منطقه آزاد چاه بهار توسط دكتر يحيايي ايله اي برگزار شد

در اين دوره آموزشي شركت كنندگان با اصول كاربردي ارتباطات و تكنيكهاي ارتباطي در هتل آشنا شدند.

دیدگاه خود را بنویسید