کارگاه آموزشی استانداردسازی فعالیتهای روابط عمومی

کارگاه آموزشی استانداردسازی فعالیتهای روابط عمومی

کارگاه آموزشی استانداردسازی فعالیتهای روابط عمومی

استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

استاندارد چیست؟

مزایای استانداردسازی

اصول استانداردسازی

استانداردهای بین المللی روابط عمومی

محورهای استانداردسازی فعالیتهای روابط عمومی

اصول نگارش آیین نامه

اصول تدوین چک لیست

استانداردسازی بخش مدیریتی روابط عمومی

استانداردسازی شایستگی های مدیران و کارکنان روابط عمومی

استانداردسازی بخش تحقیقاتی روابط عمومی

استانداردسازی بخش برنامه ریزی روابط عمومی

استانداردهای ارتباطات رسانه ای

استانداردهای ارتباطات و خدمات مردمی

استانداردهای ارتباطات کارمندی

استانداردسازی بخش ارزیابی روابط عمومی

دیدگاه خود را بنویسید