کارگاه آموزشی اصول و فنون خبرنویسی

کارگاه آموزشی اصول و فنون خبرنویسی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: اصول خبرنویسی
راهكارهای ارتباط با رسانه ها
خبر؛ عمومی ترین راه ارتباط با مردم
چیستی خبر
اصول درست نویسی در خبر
اصول چهارگانه خبرنويسي

ب: فنون خبرنویسی
ساختار يا ساختمان خبر
انواع تيتر و اصول تيتر نويسي
انواع ليد و اصول ليد نويسي
اصول نگارش بدنه خبر
آرشيو نويسي در خبر
عناصر خبري
ارزشهاي خبري
سبكهاي اصلي تنظيم خبر

ج: نقد اخبار
حیله های بیست گانه خبری
جامعه شناسي (تحليل) خبر
نقد اخبار و اطلاعات
تمرين خبرنویسی

دیدگاه خود را بنویسید