کارگاه آموزشی برنامه ریزی در روابط عمومی

کارگاه آموزشی برنامه ریزی در روابط عمومی
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: مفاهیم برنامه ریزی
انواع برنامه ریزی
انواع برنامه ریزی در روابط عمومی

ب: برنامه های اجرایی روابط عمومی
آسیب شناسی روابط عمومی
طراحی برنامه سالانه
تکنیکهای تدوین دستورالعمل ها
تدوین برنامه عملیاتی مراسم

کارعملی: تمرین نگارش برنامه سالانه یک روابط عمومی

دیدگاه خود را بنویسید