کارگاه آموزشی روابط عمومی و مدیریت ارتباطات بحران

کارگاه آموزشی روابط عمومی و مدیریت ارتباطات بحران
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: بحران چيست؟
– يك سازمان چگونه بايد به يك بحران پاسخ گويد؟
– در مقابل بحران واكنش هاي ارتباطي سازمان ها چيست؟
– چگونه سازمانها از ارتباطات خود در زمان بحران استفاده مي كنند؟
انواع و ابعاد بحران؟
چیستی، چرایی و چگونگی بحران
بحران ها چه می کنند؟
ویژگیهای مشترک بحران ها
بحران از حادثه تا فاجعه
انواع بحرانهای عمومی در سازمان ها
نتایج و پیامدهای بحران
روشهاي مقابله با بحران
مدلهای مدیریت بحران
گامهای مدیریت بحران

ب: وظایف روابط عمومی در مدیریت ارتباطات بحران
بحران زدایی چیست؟
آشنایی با چرخه عمر بحران
انواع و ابعاد بحران های درون و برون سازمانی
بحرانهای اختصاصی روابط عمومی
– بحران اینترنتی
– بحران شبکه های اجتماعی
تیم مدیریت بحران در روابط عمومی چگونه فعالیت می‌کند؟
راهبردهای ارتباطی بحران
راهبردهای رسانه ای بحران
راهبردهای ارتباطات اینترنتی در شرایط بحرانی
انواع استراتژی های رسانه ای در زمان بحران
مراحل اطلاع رسانی بحران
نظریه وضعیتی ارتباطات بحران

ج: کارکردهای روابط عمومی در مدیریت بحران
– مدیریت پوشش خبری
– مدیریت شایعات (شایعه، انواع شایعه و مدیریت شایعه)
– مستندسازی
– همکاری با مصیبت دیدگان
– همراهی با بازماندگان

د: مراحل مديريت ارتباطات بحران
الف: قبل از بحران
– اقدامات مسئولیت اجتماعی پیش از بحران
– تشکیل تیم مدیریت ارتباطات بحران
– آموزش سخنگویان، خبرنگاران و کارکنان روابط عمومی
– شناسایی بحران های احتمالی
– پیشگیری بحران های احتمالی
– پیش بینی برای بحران های احتمالی
– تدوین سناریوهای احتمالی
– تدوین پیامهای از پیش تعیین شده
– مانورهای آزمایشی و آموزشی
– مدیریت دغدغه ها
– تصمیم گیری در مورد اینکه چه بکنید و چه بگویید
– آموزش حقوقی، روانی و اجتماعی و فرهنگی انتشار اخبار و اطلاعات
ب: حین بحران
– ویژگیهای اولین پاسخ و اولین واکنش خبری
– ویژگیهای اولین خبر ارسالی
– استراتژی¬های اولیه پاسخ به بحران
– ویژگیهایی پاسخ اولیه به بحران
– استراتژی¬های تکمیلی پاسخ به بحران
– پاسخگویی به واکنش های منفی در شرایط بحران
– اطلاع رسانی در شرایط بحرانی
– ارتباط با رسانه‌ها و خبرنگاران در شرایط بحران
– شرایط انتشار خبر در شرایط بحرانی
– اخلاق و مسئولیت حرفه ای در شرایط بحرانی
ج: بعد از بحران
– روشهای مستندسازی
– روشهای گزارش دهی
– برنامه ریزی برای بازگرداندن شرایط روحی و روانی بعد از بحران

دیدگاه خود را بنویسید