کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی ها

کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی ها
استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

الف: چیستی، چرایی و چگونگی مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی مهمترین کارکرد اخلاقی سازمان
نظریات مسئولیت اجتماعی
موافقان و مخالفان مسئولیت اجتماعی
اصول هفتگانه مسئولیت اجتماعی
مزایا، نتایج و پیامدهای مسئولیت اجتماعی
ابعاد مسئولیت اجتماعی

ب: مسئولیت اجتماعی و تعالی سازمانی
ایزو ۲۶۰۰۰ ؛ استاندارد جهانی برای مسئولیت اجتماعی
الزامات مسئولیت اجتماعی

ج: مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی
مسئولیت اجتماعی مهمترین مسئولیت روابط عمومی ها
مسئولیت اجتماعی زیرساخت اعتیار و مشروعیت (تصویر مثبت)
حوزه های کاربردی مسئولیت اجتماعی در روابط عمومی

د: مسئولیت اجتماعی در عمل
پیاده سازی مسئولیت اجتماعی
الگوهای کاربردی مسئولیت اجتماعی
سنجش وضعیت مسئولیت اجتماعی
شناسایی گروههای مرجع سازمان (مراجع تصمیم گیری، تصمیم سازی، داوری، استنادی و …)
بررسی نمونه های اجرایی مسئولیت اجتماعی (در شرکتهای بین المللی و ملی)

دیدگاه خود را بنویسید