دوره آموزشی تشریفات ویژه رانندگان (یک روزه)

استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

 

الف: مهارتهای ارتباطی

12عامل موثر بر قضاوت ديگران درباره رفتار ما

اشتباهات مهم و بزرگ در ارتباط با ديگران

تاثیرات زبان بدن در ارتباطات

ب: تشریفات رانندگان

قانون طلایی تشریفات

آداب رانندگي در تشريفات

روشهای برخورد راننده با میهمانان

روشهای برخورد راننده با همراهان میهمان

جایگاه بهداشت فردی و وسیله نقلیه در تشریفات

ویژگیها و وظایف تشریفاتی راننده

 

best.formality.jpg


دوره آموزشی تشریفات ویژه رانندگان (دو روزه)

استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

 

روز اول: اصول تشریفات

اهميت ارتباطات در زندگي

12عامل موثر بر قضاوت ديگران درباره رفتار ما

اشتباهات مهم و بزرگ در ارتباط با ديگران

تشریفات چیست؟

تفاوت های تشریفات و تجملات

تاثیرات زبان بدن در ارتباطات

قانون طلایی تشریفات

آداب شنيدن و گوش كردن اثربخش

 

روز دوم: فنون تشریفات

تشریفات در حمل و نقل

عناصر حمل و نقل درتشریفات

آداب رانندگي در تشريفات

نکات کلیدی رفتار راننده با میهمان

روشهای برخورد راننده با همراهان میهمان

شیوه های انتخاب مسیر

تاثیرات امور فنی و بهداشت ماشین بر میهمانان

ویژگیها و وظایف راننده تشریفاتی

 

 

 


 

Copyright (c) 2011 by www.yahyaee.com; All rights reserved.