دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات (ويژه مامورین پذيرايي)

استاد: احمد یحیایی ایله ای (دکترای ارتباطات)

 

اصول طلايي ارتباطات اثربخش

قوانين برخورد مطلوب با ميهمانان

قانون طلايي تشريفات

آداب احترام گذاشتن

اصول طلايي تشريفات

اصول نقره اي تشريفات (پانزده اصل پذيرايي)

كليدهاي طلايي پذيرايي

اشتباهات رايج در امور پذيرايي

وظايف تشريفاتي مامورين پذيرايي

اصول چيدمان پذيرايي

توصيه هاي مهم نظم و نظافت (فردي، تجهيزات و محيط)

اصول پذيرايي جلسات مديران

تفاوت هاي پذيرايي جلسات و پذيرايي هاي عمومي

چك ليست بهداشت فردي

چك ليست بهداشت محيطي

چك ليست پذيرايي جلسات (سرویس دهی)

 

 

Copyright (c) 2011 by www.yahyaee.com; All rights reserved.