کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی ها

  • شنبه, 08 اسفند 1394

 

 

کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی ها

استاد: احمد یحیایی ایله ای

 

 

الف: چیستی، چرایی و چگونگی مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی مهمترین کارکرد اخلاقی سازمان

نظریات مسئولیت اجتماعی

موافقان و مخالفان مسئولیت اجتماعی

اصول هفتگانه مسئولیت اجتماعی

مزایا، نتایج و پیامدهای مسئولیت اجتماعی

ابعاد مسئولیت اجتماعی

 

ب: مسئولیت اجتماعی و تعالی سازمانی

ایزو 26000 ؛ استاندارد جهانی برای مسئولیت اجتماعی

الزامات مسئولیت اجتماعی

 

ج: مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی

مسئولیت اجتماعی مهمترین مسئولیت روابط عمومی ها

مسئولیت اجتماعی زیرساخت اعتیار و مشروعیت (تصویر مثبت)

حوزه های کاربردی مسئولیت اجتماعی در روابط عمومی

 

د: مسئولیت اجتماعی در عمل

پیاده سازی مسئولیت اجتماعی

الگوهای کاربردی مسئولیت اجتماعی

سنجش وضعیت مسئولیت اجتماعی

شناسایی گروههای مرجع سازمان (مراجع تصمیم گیری، تصمیم سازی، داوری، استنادی و ...)

بررسی نمونه های اجرایی مسئولیت اجتماعی (در شرکتهای بین المللی و ملی)

 

 

کد خبر: 218