دوره آموزشي مديريت نوين روابط عمومي

 • شنبه, 08 اسفند 1394

 

 

 

دوره آموزشي مديريت نوين روابط عمومي

استاد: احمد یحیایی ایله ای

(دو روزه)

 

 

 

الف: روابط عمومي و توسعه سازماني

 • روابط عمومي چه چيزي هست و چه چيزي نيست؟
 • روابط عمومي متولي توسعه روابط افقي در سازمان
 • رهبران رسمي و رهبران غير رسمي در سازمان
 • روابط عمومي؛ مشاور اول مديريت ارشد سازمان
 • روابط عمومي و تحليل شرايط محيطي
 • روابط عمومي و راهبردهاي مديريت اطلاعات در شرايط بحراني
 • روابط عمومي دستگاه تصميم سازي سازمان
 • مديريت ارتباطات: روابط عمومي فراتر از تبليغات

 

ب: وظايف روابط عمومي

 • وظايف سنتي و مدرن روابط عمومي
 • پنج قانون طلايي تبليغات
 • چگونه يك مراسم باشكوه برگزار كنيم؟
 • قوانين خبررساني و مصاحبه با رسانه ها

 

ج: روابط عمومي و مديريت

 • ويژگيهاي مديريت سنتي روابط عمومي
 • ويژگيهاي مديريت علمي روابط عمومي
 • شاخص هاي شايستگي مديريت روابط عمومي
 • وظايف مديران روابط عمومي

 

د: مديريت كيفي روابط عمومي

 • نيازسنجي بر مبني سيستمهاي اطلاع مدار
 • برنامه ريزي مقدمه كارآمدي روابط عمومي
 • برنامه ريزي كاربردي و برنامه ريزي راهبردي
 • ارزيابي بر مبناي 360 درجه
 • چگونه اثربخشي روابط عمومي را نشان دهيم؟

 

ه: رويكردهاي نوين روابط عمومي

 • رويكرد روابط عمومي الكترونيكي
 • رويكرد بحران زدايي روابط عمومي
 • رويكرد تجاري سازي روابط عمومي
 • رويكرد مبتني بر مشتري محوري

 

 

کد خبر: 225