كتاب مديريت تشريفات (چاپ سوم)

 

 

formality.m.JPG

 

 

 

یکی از کتب برجسته در حوزه تشریفات کتاب مدیریت تشریفات است که در فرصتی اندک به چاپ دوم رسیده است. فهرست مطالب كتاب مديريت تشريفات عبارت است از:

 

 پيشگفتار

 فصل اول: کليات

 فصل دوم: اصول تشريفات

 فصل سوم: مراحل مديريت تشريفات

 فصل چهارم: مديريت جلسات

 فصل پنجم: مديريت گردهمايي ها

 فصل ششم: مديريت نمايشگاه

 فصل هفتم: مديريت بازديد

 

ناشر: كارگزار روابط عمومي 88617576

 

کد خبر: 288